Čo je náhradné plnenie a chránená dielňa

Chránená dielňa alebo tiež chránené pracovisko je také pracovisko, ktoré zamestnáva minimálne 50% zamestnancov so zdravotným postihnutím. Podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008 sú to spoločnosti zamestnávajúce občanov so zdravotným postihnutím, ktorí:

  • nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce
  • sa zaškoľujú alebo pripravujú na prácu
  • pre ohrozenie zdravia nie sú dočasne spôsobilí vykonávať doterajšie zamestnanie, ak pre nich zamestnávateľ nemá iné vhodné zamestnanie

V takejto chránenej dielni sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.

náhradné plnenie a chránená dielňa

Čo získate spoluprácou s našou chránenou dielňou PW?

Každá firma na Slovensku, ktorá zamestnáva viac ako 20 zamestnancov, musí zo zákona zamestnávať aj ľudí so zdravotným postihnutím, a to minimálne v počte 3,2 % z celkového počtu zamestnancov. Ak z nejakého dôvodu nie je možné zdravotne znevýhodneným občanom vytvoriť pracovné miesto, spoločnosť je nútená platiť jeden krát ročne pokutu/odvod.

Neplaťte pokutu, využite služby chránenej dielne

PW Logistics Slovakia s.r.o. je výborným partnerom pre stredné a veľké spoločnosti, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedku sú vynaložené efektívne a hospodárne, nakoľko poskytujú zamestnávateľom protihodnotu baliacich služieb  či polygrafickej výroby.

Ak patríte medzi takéto spoločnosti, máme pre vás riešenie. Táto spolupráca je výhodná pre obe strany. Ak využijete služby, za ktoré nemusíte uhrádzať pokutu štátu a navyše dáte prácu zdravotne znevýhodneným občanom. Náhradné plnenie je výhodnejšie ako platiť štátu odvody.

Výhodu spolupráce s nami vieme vysvetliť na nasledujúcom príklade.

Firma zamestnáva 1000 zamestnancov. Zo zákona by teda mala zamestnať 32 ľudí so zdravotným postihnutím (3,2 % z 1000). Ak nezamestná ani jedného, musí zaplatiť pokutu, ktorá dosahuje výšku 951 € na jedného človeka. To tvorí až 30 432 € ročne. Ak spoločnosť nechce prísť o tieto peniaze, môže využiť služby našej chránenej dielne. V tomto prípade navyše získa zvýhodnenú sadzbu na každého zamestnanca, a to 845 €. Ak zadá zákazku pre chránenú dielňu v celkovej hodnote 27 040 €, nie je nútená platiť žiadnu pokutu.